بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

اگه تصادف کنی و بیمه شخص ثالث داشته باشی ، دیگه لازم نیست به خسارت هایی که به طرف مقابلت زدی فکر کنی . اگه پوشش مناسبی رو انتخاب کرده باشی ، جبران اون خسارت ها با بیمه

بیشتر بخوانید