بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث اتومبیل، خسارتهای جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی را جبران می نماید.

بیشتر بخوانید